Apmokėjimas už paslaugas

Šalčininkų socialinių paslaugų centro teikiamos paslaugos meniu juostoje viršuje

Read More

Parama

Skirkite 2 proc. pajamų mokesčio Šalčininkų socialinių paslaugų centrui

Read More

Kontaktai

Šalčininkų socialinių paslaugų centro kontaktai

Read More

Išvyka ŠSPC paslaugų gavėjams

Šalčininkų socialinių paslaugų centras siekiant  užtikrint paslaugos gavėjų (senyvo amžiaus asmenų ir asmenų su negalia ) integraciją į visuomeninį gyvenimą  bei siekiant  pagerinti jų gyvenimo kokybę (emocinės gerovės srityje) 2022 m. rugpjūčio 31 d. organizavo  išvyką  į Aušros Vartų koplyčią, kur dalyvavo Šv. mišiose, tai pat aplankė   Šv. Dvasios cerkvę, pasigrožėjo senamiesčio gatvelėmis.

 Centro paslaugos gavėjai, motyvuoti individualios priežiūros darbuotojais ir asmeninių asistentų palydimi, aktyviai dalyvauja įvairiose rajono organizuojamuose šventėse bei renginiuose. Paslaugų gavėjai nuoširdžiai dėkoja už puikiai praleistą laiką ir geras emocijas.

Šalčininkų socialinių paslaugų centras – sertifikuota EQUASS įstaiga Lietuvoje

EQUASS iniciatyva siekiama socialinių paslaugų sektoriaus plėtros skatinant paslaugų teikėjus gerinti kokybę, nuolat tobulėti, mokytis ir vystytis, kad paslaugų gavėjams visoje Europoje būtų garantuotos kokybiškos paslaugos.

Šio projekto  tikslas – gerinti Lietuvoje teikiamų socialinių paslaugų kokybę, taikant Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos reikalavimus. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis.

Šalčininkų socialinių paslaugų centras teikia:

13.1. Bendrąsias socialines paslaugas:

13.1.1. informavimo;

13.1.2. konsultavimo;

13.1.3. tarpininkavimo ir atstovavimo;

13.1.4. sociokultūrines;

13.1.5. asmeninės higienos ir priežiūros;

13.1.6. transporto.

13.2. Specialiąsias socialines paslaugas:

13.2.1. pagalbos į namus neįgaliesiems bei pagyvenusiems asmenims;

13.2.2. laikino atokvėpio (socialinė priežiūra);

13.2.3. socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo;

13.2.4. psichosocialinės pagalbos;

13.2.5. dienos socialinės globos asmens namuose;

13.2.6. laikino atokvėpio (globa);

13.2.7. integralios pagalbos (dienos socialinė priežiūra ir slauga).

13.3. Kitos socialinės paslaugos:

13.3.1. aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis;

13.3.2. socialinis darbas su šeimomis taikant atvejo vadybą;

13.3.3. asmeninės pagalbos.

Dalyvaujant projekte, kurį administravo Valakupių reabilitacijos centras, buvo sertifikuojamos pagalbos į namus paslaugos, kurias šiuo metu gauna 105 rajono paslaugos gavėjai, ir tam skirta 19 etatų.

Kai senyvas žmogus nebesugeba savimi pasirūpinti pats, rūpestis juo tampa kasdiene problema artimiesiems. Ne visi žino, kad gali sulaukti pagalbos – į namus atvykstančių individualios priežiūros darbuotojų. Kai reikia, jie ne tik nuperka maisto ir pagamina valgyti, išrašo vaistus, bet pamaitina, perrengia, nuprausia, teikia kitas paslaugas.  Paslaugos į namus poreikį nustato mūsų centre dirbantis socialinis darbuotojas.

Projekto EQUASS veiklos apėmė įstaigos projekto koordinatoriaus, vadovo, darbuotojų mokymus, dokumentų parengimą, darbuotojų ir paslaugų gavėjų/artimųjų  įtraukimą į paslaugos teikimo procesą. Projekto koordinatorė – socialinė darbuotoja Ana Traškovė, projekto vykdytojai – socialinė darbuotoja, koordinuojanti pagalbos į namus paslaugas, Edita Pileckaja bei  individualios priežiūros darbuotojai. Projekto įgyvendinimas pradėtas 2020 metų birželio mėn.

Projektui įgyvendinti parengta visas paketas dokumentų, reglamentuojančių įstaigos ir pagalbos į namus paslaugos veiklą. Projektas yra orientuotas į paslaugų gavėją ir jo įgalinimą:  ar pradėjus gauti paslaugas pagerėjo asmens gyvenimo kokybė; ar paslaugų gavėjas žino savo teises ir pareigas, ar sugeba pats sau išsikelti individualius tikslus. Kiekvienam paslaugos gavėjui su socialinio darbuotojo pagalba buvo paruoštas individualus pagalbos planas.

Paslaugos įgauna naują kokybę, kada prie jų teikimo prisideda partneriai: VšĮ „Dievo gailestingumo bendruomenė“, Šalčininkėlių Šv. Jurgio parapijos Caritas, Šalčininkų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centras, Eišiškių laisvalaikio ir verslo centras, Šalčininkų rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Šalčininkų rajono neįgaliųjų draugija, seniūnijos ir kt.

Projekto diegimo procese kartu su konsultantu buvo išsiaiškintos sritys, kurias reikia tobulinti ir keisti. Pradžioje, suvokus kiek daug darbų teks nuveikti, kilo ir abejonių. Šiandien jau akivaizdus paslaugų į namus kokybės pokytis.

Centre buvo atliktas vidaus auditas, kurio metu įvertintas įstaigos atitikimas EQUASS kokybės standartui. 2021 m. gruodžio 1-3  d. ir 2022 m. gegužės 31 d. nepriklausomas ir kompetentingas auditorius atliko išorinius auditus, kurių metu buvo siekiama nustatyti, ar įstaiga, vykdydama savo veiklą, atitinka EQUASS kriterijus. Buvo peržiūrimi parengti dokumentai, bendraujama su darbuotojais, paslaugų gavėjais, steigėju, partneriais. Tokiu būdu patikrinta, kaip Centras laikosi kriterijų ir kokių rezultatų pasiekė.

Š. m. birželio 29 d. gavome tarptautinį EQUASS Assurance kokybės sertifikatą pagalbos į namus paslaugai. Jis suteiktas 3 metų laikotarpiui, per kurį Centras yra įpareigotas kiekvienais metais pranešti apie veiklos efektyvumą, pažangą ir plėtrą. EQUASS sistemą ir jos veikimą prižiūri EQUASS apdovanojimų komitetas, tarptautinis įvairių Europos socialinio sektoriaus suinteresuotųjų šalių konsorciumas. EQUASS sertifikavimo kriterijus atitinkanti organizacija sertifikuojama trejiems metams.

Įstaigos, įsidiegusios sistemą, atitinka aukščiausius kokybės reikalavimus ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje. Džiugu, kad mes esame tarp socialinių paslaugų įstaigų Lietuvoje, įrodžiusių, kad esame  pajėgūs atitikti europinius teikiamų paslaugų kokybės standartus.

Noriu padėkoti visai komandai ir partneriams už kartu įveiktą bendrą kelią, vedantį į darbuotojų tobulėjimą ir kiekvieno paslaugos gavėjo gerovę.

Tel. (8380)51398.

El. paštas.salcininku.spc@etanetas.lt

Direktorė L.K. Kolendo

Skaitmeninio raštingumo kursai socialinio darbuotojo padėjėjams

Šalčininkų socialinių paslaugų centras kartu su Šalčininkų rajono savivaldybės bendrojo skyriaus vyriausiuoju specialistu Valerijumi Sinkevičiumi organizavo 2 val. skaitmeninio raštingumo kursus socialinių paslaugų centro socialinio darbuotojo padėjėjams.

IT specialistas maloniai darbuotojams parodė kaip kurti asmeninį el. paštą, kaip naudotis Google Disku, tvarkyti dokumentus ir darbinius failus. Paaiškino pagrindines darbui būtinas funkcijas su tokiomis Windows sistemos programomis kaip „Microsoft Excel“ ir „Microsoft Word“, o būtent teksto formavimo, apskaičiavimų technikas. Taipogi socialinio darbuotojo padėjėjai sužinojo kaip naudotis greitu numerio rinkimu mobiliuosiuose telefonuose, šias žinias darbuotojai pritaikys darbe su pagalbos į namus paslaugų gavėjais juos apmokinant.

Šių mokymų dėka darbuotojai pagerins teikiamų paslaugų kokybę padėdami klientams daugiau bendrauti elektroninėmis priemonėmis, palaikyti ryšį su artimaisiais, dalyvauti on-line renginiuose, paskatindami savarankiškumą ir mažindami socialinį uždarumą.

Šalčininkų socialinių paslaugų centras – Jaunimo savanorius priimanti organizacija

Informuojame, kad vadovaujantis Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimu, nuo 2022 m. kovo 29 d. iki 2025 m. kovo 29 d. Šalčininkų socialinių paslaugų centrui suteikiama Jaunimo savanoriškos tarnybos programos įgyvendinimo akreditacija.

Daugiau informacijos šioje nuorodoje: https://jrd.lt/informacija-jaunimui/savanoryste/organizaciju-paieska/organizacija?id=1240

Psichologinės gerovės ir psichinės sveikatos stiprinimo mokymai Šalčininkų socialinių paslaugų centre

Psichologinės gerovės ir psichinės sveikatos stiprinimas yra neatsiejamas mūsų gyvenimo veiksnys. Vykdant perdegimo ir streso prevenciją balandžio 19 ir 20 dienomis Šalčininkų socialinių paslaugų centro darbuotojams buvo organizuoti nuotoliniai mokymai tema „Darbingumo palaikymas: savęs valdymas efektyviam socialiniam darbui“. Mokymų metu buvo kalbama apie žmogaus gyvenimo kokybę, bendrą savijautą, pasitenkinimą savo gyvenimu ir atskiromis jo sritimis. Darbuotojai sužinojo kaip įvairiose situacijose stabdyti negatyvias mintis, susikoncentruoti į dabartį bei apsaugoti save nuo perdegimo.

Esame labai dėkingi lektorei Lolitai Kuginienei už nuostabius teorinius ir praktinius užsiėmimus bei puikiai praleistą laiką kartu.

Dėkojame mūsų partneriams „Šalčininkų visuomenės sveikatos biurui“ už organizuotus mokymus.

ŠALČININKŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO PAGALBOS Į NAMUS GAVĖJŲ SUSITIKIMAS SU VILNIAUS APSKRITIES VPK ŠALČININKŲ RAJONO PK BENDRUOMENĖS PAREIGŪNU

Vykdant Šalčininkų socialinių paslaugų centro pagalbos į namus paslaugos gavėjų sveikatos ir saugos prevencijos užtikrinimo 2022 m.  planą  Šalčininkų socialinio paslaugų centras 2022 m. kovo 29 – 31  d. organizavo pagalbos į namus paslaugų gavėjų nuotolinius susitikimus su Vilniaus apskrities VPK Šalčininkų rajono PK bendruomenės pareigūne Olga Jasiukaite. Susitikimų  tema – „Sukčiavimo būdai ir kaip jų išvengti“. Paslaugų gavėjų tikslinė grupė – pagyvenę žmonės (60 m. amžiaus ir vyresni asmenys).

Susitikimo metu centro paslaugų gavėjams buvo suprantama kalba trumpai pristatytos nusikalstamumo aktualijos Šalčininkų rajone, kalbėta apie dažniausiai daromus pažeidimus, telefoninius sukčius ir apsisaugojimo nuo jų būdus bei greitųjų kreditų finansinę žalą. Bendruomenės pareigūnė pateikė pavydžius, dalinosi patarimais kaip išvengti sukčiautojų ir išlikti budriems, saugant savo asmeninius duomenys.

Pareigūnė paragino išlikti budriais, nepanikuoti ir sukčiavimo atvejais skambinti bendruoju pagalbos telefonu – 112.

INFORMACIJA ŠALČININKŲ RAJONO GYVENTOJAMS, NORINTIEMS GAUTI TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONES BEI TRANSPORTO PASLAUGAS ŠALČININKŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRE

Šalčininkų rajono gyventojai aprūpinami kompensacine technika Šalčininkų socialinių paslaugų centre (toliau – centras) nemokamai, kai kuriais atvejais mokamai, taip pat techninės pagalbos priemones centre galime išsinuomoti. Neįgaliųjų techninės pagalbos priemonės, skiriamos asmenims, kuriems nustatytas neįgalumo lygis, turintiems judesio raidos sutrikimų, asmenims sukakusiems senatvės pensijos amžių. Techninės pagalbos priemonėmis, (toliau – TPP) mūsų centrą aprūpina, pagal panaudos sutartį Nęigaliųjų techninės pagalbos centras prie SADM, turime savo TPP gautos paramos būdu. Aprūpinant TPP vadovaujames patvirtintu LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006- 12 -19 įsakymu Nr. A1 338 „Dėl neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ tvarkos aprašu bei Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T-831„Dėl Šalčininkų socialinių paslaugų centro nuomojamų techninės pagalbos priemonių įkainių nustatymo“. Dažniausiai rajono gyventojai užsako: neįgaliųjų vežimėlius (universalaus tipo, palydovo), vaikščiojimo lazdeles, vaikščiojimo rėmas, vaikštynės su ratukais ir staliuku, alkūninius bei pažastinius ramentus, vonios suoliukus, dušo kėdės, paaukštintos tualeto sėdynes, čiužinius praguloms išvengti, lovos staliukus, automatiškai reguliuojamos lovos, naktipuodžio kėdutės ir kt. Pagal kliento prašymą centras gali pristatyti TPP į kliento namus.

Nebenaudojamos TPP klientas turi grąžinti į centrą.

Naktipuodžiu kėdzių, tualeto paaukštinimo, čiužinių grąžinti nereikia.

Už sekančias techninės pagalbos priemones Šalčininkų rajono gyventojai turi mokėti, pervesti reikiama suma į Neįgaliųjų techninės pagalbos centro sąskaitą (Vilniaus m):
1. Automatiškai reguliuojama lova (už nauja 72 eur, už pakartotinai išduotą 35 eur)
2. Vaikštynė su staliuku (už nauja 9 eur, už pakartotinai išduotą 6 eur)
3. Naktipuodžio kėdutė (už nauja 6 eur, už pakartotinai išduotą 3 eur).

TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONIŲ (TPP) NUOMA
Nuomotis TPP gali asmenys neturintis neįgalumo pažymėjimo bei pensininko pažymėjimo, turintis judesio raidos sutrikimų, po ūmių traumų ar sužeidimų su akivaizdžiais neįgalumo požymiais.
Centras teikia TPP nuomos asmenims paslaugą pagal poreikį, vadovaujantis Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos patvirtintais nuomos įkainiais.

Eil. Nr.Techninės pagalbos priemonės pavadinimasVnt.TPP nuomos įkainis 1  parai (Eur)TPP nuomos įkainis 1 mėnesiui (Eur)
1.Alkūniniai ramentai10,093,0
2.Pažastiniai ramentai10,093,0
3.Universalus vežimėlis10,3512,0

Asmenys pageidaujantys nuomotis TPP kreipiasi į Socialinių paslaugų centrą.

INFORMACIJA ASMENIMS, NORINTIEMS GAUTI TRANSPORTO PASLAUGAS

Centras turi keletą lengvųjų automobilių, vienas iš jų yra pritaikytas vežti neįgalų asmenį vežimėlyje, kurie dėl judėjimo ar senatvės problemų negali naudotis visuomeniniu transportu.

Transportu rajono neįgalieji, pagyvenę asmenys galima nuvykti į reabilitacinius centrus, ligonines, sanatorijas ir kt. Socialiniai darbuotojai transportu išvyksta į rajono seniūnijas aplankyti pagalbos į namus paslaugos, dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos gavėjus bei naudoja jį centro darbo reikalams (techninės pagalbos priemonėms atvežimui ir kt.). Transportu taip pat naudojasi rajono neįgaliųjų pagyvenusių nevyriausybinės organizacijos.

Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių ar jo globėjas, rūpintojas), pageidaujantis gauti specialaus transporto paslaugas, prieš 10 dienas turi pateikti prašymą.

Asmenims su negalia, pensinio amžiaus asmenims, kurių pajamos viršija 2 VRP moka 0,35 Eur/1 km. Iki 2 VRP (258,00 Eur) paslaugos teikiamos nemokamai.

Dėl transporto ir techninės pagalbos priemonių prašome kreiptis į Šalčininkų socialinių paslaugų centro socialinę darbuotoją Veroniką Šimelevič.

Sodų g. 3A, Šalčininkai
Tel./Faks: (8 380) 51398
el.p. salcininku.spc@etanetas.lt
Darbo laikas:
I-IV 08.00-17.00
V 08.00-15.45
Pietų pertrauka:
12.00-12.45

MOKYMAI CENTRO DARBUOTOJAMS APIE SOCIALINĘ ATSAKOMYBĘ

„Gera knyga, graži kalba gali būti naudinga ir padaryti daug gero, bet geras pavyzdys užvis naudingas“ – Konfucijus

Šalčininkų socialinių paslaugų centras organizavo centro darbuotojams aktualius mokymus tema „Socialinės atsakomybės principų taikymas Šalčininkų socialinių paslaugų centre“, kuriu metu darbuotojai buvo supažindinti su socialinės atsakomybės samprata, lygiais bei nauda, sužinojo apie darnų bei tvarų vystymąsi siekiant išsaugoti ekologinę pusiausvyrą ir žmonių gerovę ateičiai. Lektorė pasakojo apie socialinių darbuotojų vaidmenį šios informacijos plėtroje, t.y.: kovojant už socialinį teisingumą. Darbuotojai sužinojo apie naują požiūrį į socialinį darbą taikant ekologinę sistemų teoriją kurios pagrindiniai aspektai, tai – įpareigojimas, palengvinimas, pritarimas bei partnerystė.

Taipogi lektorė akcentavo kokius socialinius, aplinkosaugos ir organizacijos valdymo aspektus galėtume pakeisti bei į ką atkreipti dėmesį. Centro darbuotojai be to sužinojo naudingos informacijos apie viešųjų žaliųjų pirkimų aktualijas šiems ir būsimiems metams. Mokymai vyko diskusijos būdu, dėka to tema buvo suprantama ir mokymų eiga nuosekli.

Maisto banko akcija Šalčininkuose

Šalčininkų socialinių paslaugų centras nuoširdžiai dėkoja Visiems Šalčininkų rajono gyventojams už dalyvavimą Labdaros ir paramos fondo „Maisto bankas“ rengiamoje maisto produktų rinkimo pavasarinėje akcijoje, kuri įvyko 2022 m. kovo 25–26 d. prekybos centre „Maxima“ adresu: Sniadeckio g.11, Šalčininkuose.

Smagu, kad neliekate abejingi nepasiturintiems! Šalčininkuose „Maisto banko“ akcijoje suaukota  846 vienetai ilgo galiojimo maisto produktų.

Mielieji, tariame didelį „Ačiū“ už tai, kad Jūs prisidėjote prie šios gražios pavasarinės akcijos. Dėkojame Socialinių paslaugų centro savanoriams už tai, kad dalyvavote ir prisidėjote prie bendro tikslo siekimo.