Category Archives: Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo organizavimas tėvams (šeimoms), patiriantiems socialinę atskirtį Šalčininkų mieste“

Šalčininkų socialinių paslaugų centras teikia asmeninės pagalbos paslaugas

2021 m. lapkričio mėnesį Šalčininkų socialinių paslaugų centras pradėjo teikti asmeninės pagalbos paslaugas Šalčininkų rajono gyventojams.

Asmeninės pagalbos teikimo tikslas – atsižvelgiant į individualius neįgaliųjų, kuriems Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis, poreikius, suteikti jiems individualią pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant), kuri padėtų jiems gyventi savarankiškai ir veikti visose gyvenimo srityse.

Prioritetą gauti asmeninę pagalbą turi asmenys, kurie:

 1. mokosi pagal formaliojo švietimo programas;
 2. dirba arba ieško darbo, naudodamiesi Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) ar kitų organizacijų teikiamomis pagalbos įsidarbinant paslaugomis;
 3. gyvena vieni.

Asmeninę pagalbą teikia asmeninis asistentas.

Asmeninis asistentas vykdo šias funkcijas:

 1. teikia asmeniui pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje, skatindamas jo savarankiškumą, būtiną kasdieniame gyvenime;
 2. teikia asmeniui individualią diskretišką pagalbą, susijusią su asmens higiena (padeda apsirengti, nusiprausti, nusimaudyti, pasinaudoti tualetu ir kt.);
 3. lydi asmenį į sveikatos priežiūros ir (ar) kitas valstybės ir (ar) savivaldybės institucijas, įstaigas, organizacijas, užimtumo įstaigas, darbą, laisvalaikio praleidimo vietą ir kt., teikia pagalbą judant įvairiais paviršiais ir kt.;
 4. teikia pagalbą asmeniui maitinimosi procese (paruošia stalo įrankius, padeda juos pakelti ir palaikyti valgymo metu, planuoti mitybą ir kt.);
 5. teikia asmeniui individualią pagalbą, padedančią adekvačiai reaguoti į jį supančią aplinką, užmegzti ir palaikyti su ja socialinius santykius (bendrauti, kalbėti, orientuotis laike ir aplinkoje, laikytis dienos režimo, ugdytis savivoką, gebėjimą disponuoti finansiniais ištekliais, tinkamai vartoti vaistus, būti socialiai aktyviam, organizuoti poilsį, laisvalaikį, surasti tinkamą transporto priemonę, ir kt.).

Svarbiausias asmeninio asistento uždavinys – ne atlikti veiksmus už neįgalųjį, o atlikti kartu su juo. 

Neįgalusis taip pat turi teisę siūlyti savo asmeninį asistentą, kuris atitinka jo poreikius ir kuris su neįgaliuoju nėra susijęs artimais giminystės ryšiais. Asmeninis asistentas, prieš pradėdamas teikti pagalbą, turi išklausyti įžanginius individualaus priežiūros personalo mokymus.

Asmeninę pagalbą gali gauti visi neįgalieji, kuriems šis poreikis bus nustatytas, neatsižvelgiant į amžių, negalios sunkumą ar pobūdį.

Tokios pagalbos poreikį 1 metams nustato centro socialinis darbuotojas pagal socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatytą tvarką.

Šiuo metu asmeninė pagalba teikiama 2 asmenims: Jašiūnų bei Šalčininkų seniūnijų gyventojams.

Asmeninės pagalbos valandinis įkainis 8,00 Eur.

Jeigu neįgaliojo, kuriam reikalinga asmeninė pagalba, pajamos yra mažesnės už 256 eurų, už asmeninę pagalbą jam nereikia mokėti. Jeigu pajamos didesnės, neįgalusis turėtų apmokėti ne daugiau kaip 20 proc. asmeninės pagalbos teikimo kaštų ir neįgaliojo įmoka neturėtų viršyti 20 proc. jo pajamų. 

Socialinių paslaugų centras teikdamas asmeninę pagalbą vadovaujasi SADM nustatyta tvarka bei savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. DĮV-1388  „Dėl asmeninės pagalbos teikimo organizavimo Šalčininkų rajono savivaldybėje”, kuris susideda iš dviejų aprašų.

Asmeninės pagalbos poreikio nustatymo, asmeninės pagalbos teikimo organizavimo ir mokėjimo už asmeninę pagalbą Šalčininkų rajono savivaldybėje tvarkos aprašas reglamentuoja asmeninės pagalbos poreikio nustatymo ir vertinimo kriterijus, asmeninės pagalbos teikimo organizavimą, teikimo sustabdymo, atnaujinimo ir nutraukimo tvarką, mokėjimo už asmeninę pagalbą dydžio nustatymą, asmeninio asistento funkcijas.

Norint gauti asmeninės pagalbos paslaugos prašome kreiptis į seniūniją pagal gyvenamąją vietą,  į Šalčininkų socialinių paslaugų centrą bei į Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyrių.

Daugiau informacijos:

(8 380) 20 214 – Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyrius

(8 380) 51 398 – Šalčininkų socialinių paslaugų centras

Informaciją taip pat teikia seniūnijų vyresnieji specialistai

Savanorystė Šalčininkų socialinių paslaugų centre

Nuo 2021 m. kovo mėn. Šalčininkų socialinių paslaugų centras vykdo projektą Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0546  „Savanoriško darbo skatinimas Šalčininkų mieste“.

Projekto tikslas – pagerinti socialinę atskirtį patiriančių asmenų integraciją į visuomenę, užtikrinant reikalingų socialinių paslaugų teikimą į namus. Projekto tikslinė grupė – daugiavaikių šeimų nariai, likę be tėvų globos vaikai, socialinės rizikos asmenys, neįgalieji, senyvo amžiaus asmenys ir kiti socialinę atskirtį patiriantys asmenys.

Siekiami rezultatai – į veiklas įtraukta nemažiau kaip 50 dalyvių.

Projekto trukmė – 16 mėn. Projekto suma – 33776,67 Eur.

Projekto vykdymo metu (nuo 2021 m. kovo mėn. iki 2021 m. gruodžio mėn.) įvykdytos sekančios veiklos:

 1. Suburta grupė iš 12 savanorių. Savanoriai yra mūsų partnerių – Šalčininkų rajono neįgaliųjų draugijos (dešimt) ir Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos Šalčininkų skyriaus (du) nariai.
 2. Parengtas leidinys savanoriams „Socialinių paslaugų teikimas Šalčininkų mieste” darbui su socialinėje atskirtyje esančiais asmenimis, jų  namuose Šalčininkų mieste.
 3. Savanoriams suorganizuot dvylika mokymų šešiomis temomis apie socialinių paslaugų teikimą socialinę atskirtį patiriantiems asmenims.

Rugsėjo  mėn. savanoriai pradėjo vykdyti savanorišką veiklą, teikti paslaugas devyniolikai (tikslinė grupė – 38) asmenų,  reikalaujančių įvairių paslaugų namuose (t.y. transporto, asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimo, pagalbos į namus, psichosocialinės ir intensyvios krizių įveikimo pagalbos, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo ir kitų reikalingų paslaugų socialinę atskirtį patiriantiems Šalčininkų miesto gyventojams teikimas).Tarp jų dažniausiai neįgalieji, senyvo amžiaus asmenys. Teikdami paslaugas savanoriai palaiko ryšį su Šalčininkų socialinių paslaugų centro koordinuojančiu pagalbos į namus paslaugas socialiniu darbuotoju.

Šalčininkų socialinių paslaugų centro administracija dėkinga savanoriams už dalyvavimą  projekte, už geranoriškumą artimojo atžvilgiu, todėl Šv. Kalėdų proga, įteikėme savanoriams dvylika šventinių maisto davinių. Dėkojame centro partneriui VšĮ „Dievo gailestingumo bendruomenė” direktoriui Tadeušui Romanovskiui už suteiktą paramą.

Šalčininkų socialinių paslaugų centro administracija

Savanoris – daugiau negu pagalba

Savanoris – daugiau negu pagalba

Šalčininkų socialinių paslaugų centras – tai daugiau negu įstaiga, kurios specialistai padeda gyventojams. Tai gyvenimo būdas, kai matai pasaulį visiškai kitomis akimis. Čia dirba 4 atvejo vadybininkai, 15 socialinių darbuotojų ir 20 padėjėjų. Kasdien jie skuba į vienišų, senyvo amžiaus, ligotų asmenų namus, pas šeimas, kurioms reikia socialinės pagalbos. Tačiau kartais pritrūksta rankų, todėl savanorystės modelis turi yra labai svarbus ir labai reikalingas.

Šalčininkų socialinių paslaugų centras, įgyvendindamas projektą „Savanoriško darbo skatinimas Šalčininkų mieste“ kvietė savanoriauti norinčius gyventojus.

– Per partnerius susiradome 12 savanorių. Tiesa, visi – turintys gyvenimišką patirtį. Jaunimas kol kas žiūri į tai atsargiai. Tačiau papildoma pagalba mums ir mūsų globojamiems gyventojams yra be galo reikalinga. Ir kartais didelės reikšmės turi ne pats pagalbos prašymas ir tam tikro darbo atlikimas, o bendravimas, buvimas kartu, apsilankymas namuose ir geras žodis, – pasakoja direktorė Kristina Kolendo.

Nuo liepos 22 d. į kvietimą atsiliepę savanoriai dalyvavo mokymuose (12 mokymų, 6 temos). Kiekvienai temai buvo skirtos dvi mokymų dienos, viena – teorinei, kita – praktinei veiklai. Rugsėjo 2 d. savanoriai įveikė 96 val. kursą ir gilino savo žinias tokiomis temomis:

 1. Ekonominės socialinės teisės ir socialinė atskirtis;
 2. Socialinėje atskirtyje esančių asmenų ypatumai;
 3. Socialinių paslaugų teikimo ypatumai;
 4. Psichologiniai socialinių paslaugų teikimo aspektai;
 5. Socialinių paslaugų ypatingomis sąlygomis / nelaimių atveju teikimo ypatumai;
 6. Socialinių paslaugų sistema šalyje.

Savanoriai 24 valandas kiekvieną projekto mėnesį padės Šalčininkų miesto gyventojams, kuriems reikalinga socialinė pagalba namuose. Planuojama socialinę pagalbą suteikti ne mažiau nei 38 tikslinės grupės asmenims (socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams).

Projekto dalyviai aktyviai dalyvavo mokymo procese ir liko labai patenkinti nuo įgytų žinių, kurias  pritaikys praktikoje.

Šalčininkų socialinių paslaugų centras dėkoja savanoriams už dalyvavimą projekte ir norą padėti žmonėms, kuriems reikia pagalbos.

Projekto partneriai: Šalčininkų rajono neįgaliųjų draugija, Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija Šalčininkų skyrius.

Projektas Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0546 „Savanoriško darbo skatinimas Šalčininkų mieste“.

Šalčininkų socialinių paslaugų centro darbuotojų susitikimas su Vilniaus apskrities VPK Šalčininkų rajono PK bendruomenės pareigūne

Siekdami apsaugoti centro paslaugų gavėjus nuo sukčiavimo jų atžvilgių ir kitos nusikalstamos veikos, Šalčininkų socialinio paslaugų centras 2021 m. liepos 21 d. nuotoliniu būdu organizavo susitikimą su Vilniaus apskrities VPK Šalčininkų rajono PK bendruomenės pareigūne Olga  Jasiukaite.

Susitikime dalyvavo Šalčininkų SPC socialiniai darbuotojai dirbantys su šeimomis bei socialinių darbuotojų padėjėjai.

Pareigūnė Centro darbuotojams pristatė kriminogeninę padėtį Šalčininkų rajone,  supažindino su dažniausiai daromomis nusikalstamomis veikomis. Trumpai pristatė, kokie šiuo metu yra „populiarūs“  sukčiavimo būdai, kuriuos naudoja sukčiai ir patarė, kaip nepapulti į jų pinkles. Pareigūne Olga Jasiukaite kalbėjo apie tai, kaip apsisaugoti nuo vagysčių ir apsaugoti save, savo turtą.  

Susitikimo pabaigoje pareigūnė atsakė į darbuotojams rūpimus klausimus ir priminė, kad  skubiosios pagalbos tarnybų telefono numeriu 112 skambinti, kai staiga iškyla reali grėsmė gyvybei, sveikatai, saugumui, aplinkai ar turtui.

Vaikų gynimo diena 2021

Šalčininkų socialinių paslaugų centras, realizuodamas  projektą Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0207 „Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo organizavimas tėvams (šeimoms), patiriantiems socialinę atskirtį Šalčininkų mieste“, 2021 m. birželio 1 d. pakvietė Šalčininkų miesto tėvus ir jų vaikus (50 asm.) dalyvauti Tarptautinės vaikų gynimo dienos šventėje Šalčininkų miesto parke, kurią  organizavo Šalčininkų kultūros centras.

Šventes metu vaikus sudomino žaidimai, užsiėmimai, pasakų, filmukų personažai ir spektakliai „Voro vestuvės“ ir „Raudonkepuraitė“. Vaikai linksmai ir turiningai praleido laiką. Šventinis susitikimas pasibaigė vakariene.

Dėkojame tėvams ir vaikams už dalyvavimą šventėje, o šventės organizatoriui, Šalčininkų kultūros centrui – už partnerystę.

Tarptautinis gatvės teatrų festivalis Šalčininkuose

2021 m. birželio 1 d. Šalčininkų kultūros centras kviečia vaikus ir jų tėvelius į Šalčininkų miesto parką, švęsti Vaikų dieną kartu su Tarptautiniu gatvės teatrų festivaliu. Į Šalčininkus atvyks Vilniaus teatras „Lėlė“ ir Raganiukės teatras, kurie linksmins vaikus, organizuos edukacines dirbtuves bei pristatys nuostabius spektaklius pagal visiems žinomas pasakas.

Šalčininkų socialinių paslaugų centras pagal projektą Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0207 „Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo organizavimas tėvams (šeimoms), patiriantiems socialinę atskirtį Šalčininkų mieste“ šeimoms ir jų vaikams (50 asm.) užtikriną dalyvavimą Vaikų dienos šventėje Šalčininkų miesto parke kuri organizuoja Šalčininkų kultūros centras.

VAIKŲ IR TĖVŲ DALYVAVIMO BENDRAME ŠALČININKŲ MIESTO RENGINYJE (MIESTO PARKE), SKIRTAME TARPTAUTINEI VAIKŲ DIENAI PAMINĖTI,

PROGRAMA

2021 m. birželio 1 d.

Šalčininkai                    

17:00 – 18:00 val.Dalyvavimas Vilniaus teatro „Lėlė“ edukacinėse dirbtuvėse
18:00 – 18:45 val.Vilniaus teatro „Lėlė“ muzikinis lėlių spektaklis „Voro vestuvės“
18:45 – 19:30 val.Dalyvavimas Raganiukės teatro interaktyviame spektaklyje  – žaidime „Raudonkepurė ir Vilkas“
19:30 – 21:00 val.Bendra vakarienė bei renginio įspūdžių aptarimas  

SVARBI INFORMACIJA!!!

Gerbiami Šalčininkų rajono gyventojai, atsižvelgdami į Lietuvos teritorijoje nuo kovo 16 d. paskelbtą karantiną ir siekdami apsaugoti gyventojus nuo galimo viruso plitimo raginame tvarkyti reikalus nuotoliniu būdu. Dėl TPP (aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis) ir transporto paslaugos, kreiptis telefonu arba el. paštu į

Veroniką Šimelevič +37060963257,

veronikasimelevic@gmail.com, salcininku.spc@etanetas.lt

Dėl pagalbos į namus, kreiptis į Elvyrą Černel +37068689133 ir į Violetą Ivaškienę +37060829788.

 

Nuo 2020-03-16 iki 2020-03-30

Kirpimo, maudymosi ir skalbimo paskaugos neteikiamos.

 

Saugokime save ir savo artimuosius…

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽMONIŲ UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ PROFILAKTIKOS IR KONTROLĖS
ĮSTATYMAS 
(žr. čia)

Nutarimas dėl  karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo (žr. čia)