Socialinių paslaugų kokybės gerinimas

Vykdomas projektas „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“

Šalčininkų socialinių paslaugų centras dalyvauja projekte „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ Nr. 08.4.1.-ESFA-V-421-01-0001.

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.

Projekto tikslas – didinti Lietuvos socialinių paslaugų kokybę, taikant Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (Voluntary European Quality Framework for Social Services) reikalavimus.

Projekto vykdytojas – Valakupių reabilitacijos centras.

Europos socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo sistema (EQUASS) yra sertifikavimo sistema, skirta socialinių paslaugų kokybės užtikrinimui ir kontrolei. Tai galimybė organizacijoms, teikiančioms socialines paslaugas, įsitraukti į išorinį sertifikavimo procesą Europos lygmenyje, kuriuo jie garantuoja paslaugų vartotojams ir suinteresuotiesiems savo paslaugų kokybę. EQUASS Assurance ženklas garantuoja paslaugų teikimo kokybę, patvirtindamas atitiktį 50 kokybės principais pagrįstiems kriterijams. Šie kriterijai apima esminius Kokybės vadybos sistemos elementus, taikomus socialiniame sektoriuje. Pagal EQUASS programas teikiamos visapusiškos paslaugos kokybės gerinimo, skatinimo, pripažinimo ir sertifikavimo srityse, kuriose laikomasi socialinėms paslaugoms Europoje keliamų kokybės reikalavimų.

EQUASS kokybės sertifikatas suteikiamas, jeigu įstaiga teikia paslaugas vadovaujantis EQUASS kokybės principais:
•lyderystė
•personalas
•teisė
•etika
•partnerystė
•dalyvavimas
•orientacija į asmenį
•kompleksiškumas
•orientacija į rezultatus
•nuolatinis gerinimas

EQUASS kokybės vertinimo sistema diegiama Šalčininkų socialinių paslaugų centre.

EQUASS kokybės sistemos diegimo veiklos:

• Įstaigos vadovų mokymai (2 d. trukmės);

• Įstaigos koordinatorių mokymai (3 d. trukmės);

• Įstaigos praktiniai mokymai (patirties mainai su moderatoriumi) (2 kartus po 1 d.);

• Praktiniai teoriniai mokymai įstaigų darbuotojams tokiomis temomis, kaip individualios paslaugos, įgalinimas, partnerystės efektyvumo matavimas ir kt. (2 d. trukmės);

• EQUASS diegimas įstaigoje ir tam skirtos EQUASS konsultantų konsultacijos;

• EQUASS išorės auditas įstaigoje.

Dokumentai parengti dalyvaujant projekte

Diegimo planas

ŠSPC etikos ir gerovės užtikrinimo politika

ŠSPC darbuotojų samdymo ir išsaugojimo politika

ŠSPC paslaugų gavėjo teisių chartija

ŠSPC etikos kodeksas

ŠSPC gautų asmenų prašymų, pasiūlymų ir skundų nagrinėjimo tvarkos aprašas

ŠSPC darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimo priemonių aprašas

ŠSPC fizinio ir psichologinio smurto prieš paslaugų gavėjus ir finansinio piktnaudžiavimo jų atžvilgiu prevencijos procedūrų aprašas

ŠSPC nuolatinio tobulinimo ir mokymosi sistema

ŠSPC paslaugų gavėjų (namuose) įtraukimo į paslaugų planavimą, teikimą ir vertinimą tvarkos aprašas

ŠSPC pagalbos į namus gavėjų gyvenimo kokybės koncepcija

ŠSPC pagalbos į namus paslaugų gavėjų sveikatos ir saugos prevencijos užtikrinimo planas 2021 metams

ŠSPC paslaugų gavėjų (pagalba į namus) įgalinimo koncepcija

ŠSPC paslaugų gavėjų (namuose) paslaugų tęstinumo proceso aprašas

ŠSPC paslaugų gavėjų (namuose) įtraukimo į individualaus planavimo procesas