Specialiosios socialinės paslaugos (socialinės priežiūros paslaugos)

Pagalba į namus

Pagalbos į namus paslaugos tai – asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomenės gyvenime.

Pagrindiniai paslaugų gavėjai yra suaugę asmenys su negalia, senyvo amžiaus asmenys, vaikai su negalia ir jų šeimos, bei kiti asmenys ir šeimos (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekę asmenys).

Asmuo, pageidaujantis gauti šias paslaugas (jo rūpintojas, globėjas, vienas iš suaugusių šeimos narių) kreipiasi į gyvenamosios vietos seniūnijos socialinį darbuotoją, užpildo prašymą-paraišką ir pateikia šiuos dokumentus:

  1. asmens dokumentą: pasą, asmens tapatybės kortelę ar laikiną piliečio pažymėjimą;

  2. asmens socialinį statusą patvirtinantį dokumentą: pensininko (pensijos gavėjo), neįgaliojo pažymėjimą;

  3. išrašą iš medicinos dokumentų, forma 027/a, išduotą asmens šeimos gydytojo, patvirtinantį pagalbos į namus reikalingumą asmeniui pagal esamą sveikatos būklę;

  4. pažymą apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą (jei nėra registracijos spaudo pase);

  5. pažymą iš seniūnijos apie šeimos sudėtį.

Seniūnijos socialinis darbuotojas, gavęs prašymą-paraišką bei reikalingus dokumentus, patikrina gyvenimo sąlygas, per 7 darbo dienas įvertina asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį, įvertina finansines galimybes ir pateikia išvadas savivaldybės komisijai. Galutinį sprendimą dėl pagalbos į namus skyrimo priima  Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktorius. Priimtas sprendimas perduodamas Šalčininkų socialinių paslaugų centrui, kuris organizuoja pagalbos į namus teikimą.

Pagalba į namus teikiama pagal poreikį iki 10 val. per savaitę. Paslaugos sudėtis turi būti sudaryta ne mažiau kaip iš 3 paslaugų.

Pagalba į namus asmeniui (šeimai), kurio (-s) pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mažesnės už 2 valstybės remiamų pajamų dydžius (244 Eur), (toliau – VRP) pagalbos į namus paslaugos teikiamos nemokamai;

Jei pajamos viršija 2 VRP, tai mokestis už paslaugas apskaičiuojamas pagal Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimą T-377 „Dėl Šalčininkų socialinių paslaugų centro bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų kainų nustatymo“ ir atsižvelgiant į per mėnesį suteiktų paslaugų valandų skaičių.