Pagalbos į namus paslaugos neįgaliems ir senyvo amžiaus asmenims

Pagalba į namus  asmens namuose teikiamos socialinės paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje, rūpintis asmeniniu gyvenimu bei dalyvauti visuomenės gyvenime. Šeimos nariams prižiūrintiems asmenis su negalia, senyvo amžiaus asmenis, suteikiama laikino atokvėpio paslauga.

Pagalbos į namus gavėjai yra suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos, senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos, vaikai su negalia ir jų šeimos kiti asmenys ir šeimos (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių netekę savarankiškumo).

Asmuo, pageidaujantis gauti pagalbos į namus paslaugas (šeimos nariai, globėjai) kreipiasi į gyvenamosios vietos seniūnijos vyresnįjį specialistą, užpildo nustatytos formos  prašymą-paraišką ir pateikia šiuos dokumentus:

  1. asmens dokumentą: pasą, asmens tapatybės kortelę ar laikiną piliečio pažymėjimą;
  2. asmens socialinį statusą patvirtinantį dokumentą: pensininko (pensijos gavėjo), neįgaliojo pažymėjimą;
  3. išrašą iš medicinos dokumentų, forma 027/a, išduotą asmens šeimos gydytojo, patvirtinantį pagalbos į namus reikalingumą asmeniui pagal esamą sveikatos būklę;
  4. pažymą apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą (jei nėra registracijos spaudo pase);
  5. pažymą iš seniūnijos apie šeimos sudėtį.

Seniūnijos socialinis darbuotojas, gavęs prašymą-paraišką bei reikalingus dokumentus, patikrina gyvenimo sąlygas ir įvertina asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį, įvertina finansines galimybes ir pateikia išvadas savivaldybės komisijai. Galutinį sprendimą dėl pagalbos į namus skyrimo priima  Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktorius. Priimtas sprendimas perduodamas Šalčininkų socialinių paslaugų centrui, kuris organizuoja pagalbos į namus teikimą.

Pagalbos į namus paslaugos vienam gyvenančiam asmeniui ar šeimai gali būti teikiamos iki 10 val. per savaitę. Kai organizuojama laikino atokvėpio paslauga pagal poreikį ir (ar) susitarimą tarp Centro ir asmens, nuo 1 iki 10 valandų, paslaugos teikimo periodiškumas iki 2 kartų per savaitę. Į paslaugos sudėtį įeina namų tvarkymas, maisto ruošimas, asmens higienos paslaugos, sveikatos priežiūros organizavimas, buities, ūkio darbai ir kita pagalba namuose.

Pagalbos į namus paslaugos yra mokamos.

VRP  – Valstybės remiamos pajamos 128 Eur

Pagalba į namus asmeniui (šeimai), kurio (-s) pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mažesnės už 2 valstybės remiamų pajamų dydžius (256.0 Eur), (toliau – VRP) pagalbos į namus paslaugos teikiamos nemokamai;

Jei pajamos viršija 2 VRP, tai mokestis už paslaugas apskaičiuojamas pagal Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 8 d. sprendimą T-591 „Dėl Šalčininkų socialinių paslaugų centro bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų kainų nustatymo“ ir atsižvelgiant į per mėnesį suteiktų paslaugų valandų skaičių.

 asmuo (šeima), kurio pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) viršija valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį, bet mažesnės už valstybės remiamų pajamų trigubą dydį, moka nustatytą paslaugos kainą, bet ne daugiau kaip 5 proc. asmens (kai paslaugos skiriamos šeimai šeimos) pajamų;

asmuo (šeima), kurio pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) viršija valstybės remiamų pajamų trigubą dydį, bet mažesnės už valstybės remiamų pajamų keturgubą dydį , moka nustatytą paslaugos kainą, bet ne daugiau kaip 10 proc. asmens ( kai paslaugos skiriamos šeimai šeimos) pajamų;

asmuo (šeima), kurio pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) viršija valstybės remiamų pajamų keturgubą dydį, bet mažesnės už valstybės remiamų pajamų penkiagubą dydį, moka nustatytą paslaugos kainą, bet ne daugiau kaip 15 proc. asmens (kai paslaugos skiriamos šeimai šeimos) pajamų;

asmuo (šeima), kurio pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) viršija valstybės remiamų pajamų penkiagubą dydį, moka nustatytą paslaugos kainą, bet ne daugiau kaip 20 proc. asmens (kai paslaugos skiriamos šeimai šeimos) pajamų.

Atskaičius nustatytą asmens (šeimos) mokėjimo už pagalbos į namus paslaugas dalį, asmens (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui ) mėnesio pajamos negali likti mažesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį.

Dėl paslaugų sudėties, trukmės, teikimo ir mokėjimo Centras pasirašo sutartį su paslaugų gavėju. Konkrečiam asmeniui teikiamos ne mažiau kaip trys paslaugos, nurodytos asmens ir Centro sudarytoje paslaugų teikimo ir apmokėjimo sutartyje.